Ομάδες

3 Οκτωβρίου, 2015

Μέρος 1

Ομάδες & Ομαδική Εργασία.1

 • Το περιβάλλον ενός εστιατορίου είναι κατ’ ανάγκη ένα ομαδικό περιβάλλον που θα καθορίσει την εταιρική κουλτούρα.
 • Οι απαιτούμενες δεξιότητες της ομάδας δεν καθοδηγούνται ενστικτωδώς, και πρέπει να καθοδηγούνται με δομή και πειθαρχία με σκοπό την υψηλή αποτελεσματικότητα.
 • Ένα στοιχείο δομημένης ομαδικής εργασίας είναι να επιτρέπεται να παίρνονται οι αποφάσεις στο επίπεδο της πρώτης γραμμής που έχει άμεση επαφή με τον πελάτη, για πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες.
 • Στα εστιατόρια, οι αποφάσεις σχετικά με τον πελάτη πρέπει να παίρνονται επί τόπου και άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις.

Δομή της ομάδας και χαρακτηριστικά

 

Τα μέλη της ομάδας πρέπει να συμφωνήσουν και να συμβάλουν στα εξής:

 1. Ένα σαφές σύνολο στόχων, προς όφελος της ομάδας.
 2. Προς όφελος των μελών.
 3. Προς όφελος της επιχείρησης στο σύνολό της.

 

 • Η αρχική καθοδήγηση για τους στόχους του εστιατορίου, ωστόσο, θα πρέπει να προέρχεται από τον διευθυντή.
 • Επίσης, ο διευθυντής θα δομήσει αρχικά τις συνθήκες εργασίας της ομάδας, την κατάρτιση που απαιτείται, την πρόσβαση στην κοινή πληροφόρηση και τα κίνητρα.
 • Τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι άμεσα υπεύθυνα για τις ενέργειές τους για την επίτευξη αυτών των στόχων, με καθορισμένους και μετρήσιμους όρους.
 • Τα μέλη θα πρέπει να έχουν κάποια εξουσία να παρακολουθούν και να τροποποιούν τους στόχους, και παράλληλα να έχουν και την ανταμοιβή για την επίτευξή τους.
 • Είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια τακτική και προγραμματισμένη παρακολούθηση και επικοινωνία.
 • Ομαδικές συναντήσεις για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμες.
 • Η κουλτούρα της ομάδας απαιτεί αμοιβαία εμπιστοσύνη και πνεύμα συνεργασίας με ένα μηχανισμό που σκοπό έχει την επίλυση αναπόφευκτων συγκρούσεων με θετικά αποτελέσματα.
 • Η ομαλότητα της ομάδας θα επηρεάσει την απόδοση, την ικανοποίηση των εργαζομένων, και την κερδοφορία.
 • Η κουλτούρα της ομάδας εξελίσσεται με την κατεύθυνση των ανώτερων διοικητικών στελεχών.
 • Επίσημες κατευθυντήριες γραμμές, με τη μορφή της περιγραφής εργασίας και εγχειρίδια εργαζομένων είναι πολύ επιθυμητά.
 • Τα μέλη θα σηματοδοτήσουν ο ένας τον άλλο για τις αναμενόμενες συμπεριφορές όπως οι εξής:
 1. Καλύτερες μέθοδοι εργασίας
 2. Αναμενόμενα επίπεδα της παραγωγής
 3. όρια
 4. Κανάλια επικοινωνίας
 5. Κατάλληλη ενδυμασία.
 • Πίεση της ομάδας σχετικά με τους κανόνες, θα έχει μια πολύ ισχυρή επίδραση στην απόδοση και στην παραγωγικότητα.

Ομαδικές συναντήσεις

 • Οι συναντήσεις θα πρέπει να προγραμματίζονται σε τακτική βάση.
 • Οι συναντήσεις μπορεί να είναι για οποιοδήποτε θέμα, και να αναλύει την πρώτη γραμμή ή τα μετόπισθεν της επιχείρησης.
 • Έκτακτες συναντήσεις θα πρέπει να γίνονται για ειδικά προβλήματα ή οργανωτικές αλλαγές, όπως το μενού.
 • Καλά αποτελέσματα από τις συναντήσεις απαιτούν προετοιμασία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Προγραμματίστε συναντήσεις βολικές για το προσωπικό σας.
 2. Γράψτε μια περίληψη των στόχων της συνάντησης και τα βασικά σημεία που θέλετε να καλύψετε. Μοιράστε περιγράμματα.
 3. Ξεκινήστε τοποθετώντας τους συμμετέχοντες άνετα.
 4. Χρησιμοποιήστε φυσικά ή οπτικά βοηθήματα, όπου το αποτέλεσμα μπορεί να απομνημονευθεί καλύτερα.
 5. Κάντε ερωτήσεις που δεν μπορούν να απαντηθούν με ένα “ναι” ή ένα “όχι”.
 6. Να είστε θετικοί. Καλύτερα αποτελέσματα έρχονται μέσα σε ένα θετικό περιβάλλον.
 7. Συνδέστε το θέμα για το πώς η απόδοσή τους επηρεάζει μακροχρόνια το εισόδημά τους.
 8. Μην τονίζετε τη δική σας παρουσία και να κατευθύνετε την προσοχή στο υπό συζήτηση θέμα.
 9. Αν προκύψουν αρνητικά θέματα, ζητήστε από το συγκεκριμένο πρόσωπο τις προτάσεις του για λύσεις.
 10. Βρείτε χρόνο για τα Q & A
 11. Κλείστε τη συνάντηση με το κλείσιμο της πώλησης. Ζητήστε συμφωνία για συγκεκριμένες ενέργειες ή συμπεριφορές.
 12. Ζητήστε τους ώστε να προσφέρουν λύσεις που δεν είναι ακριβές και στις οποίες έχουν άμεσο έλεγχο.

 

Γιώργος Λαμπανάρης MCFSM, BA, MPA, MSc